V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
sgxiang
V2EX  ›  分享创造

[开源小程序]拼多多领券小程序

 •  1
   
 •   sgxiang · 2020-12-04 21:46:57 +08:00 · 3062 次点击
  这是一个创建于 417 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  线上小程序码:  github 传送门: https://github.com/sgxiang/pdd-coupon 欢迎 star
  11 条回复    2020-12-10 11:46:27 +08:00
  labulaka521
      1
  labulaka521  
     2020-12-05 10:36:44 +08:00 via iPhone
  可以的
  haoxuexiaoyao
      2
  haoxuexiaoyao  
     2020-12-07 10:02:49 +08:00
  不错 不支持淘宝么
  binghe
      3
  binghe  
     2020-12-07 17:18:22 +08:00
  向大佬致敬。
  binghe
      4
  binghe  
     2020-12-08 00:30:16 +08:00
  functions/pquery/config.json
  这个文件是空的。请问应该怎么写呢?
  kilims
      5
  kilims  
     2020-12-08 09:04:35 +08:00
  这个是进了多多进宝然后调用 API 的嘛?
  sgxiang
      6
  sgxiang  
  OP
     2020-12-08 15:14:55 +08:00
  @binghe 没有空 github 上都有的 就是默认的
  {
  "permissions": {
  "openapi": [
  ]
  }
  }


  @kilims 申请多多金宝的应用,通过小程序云函数调用相关的 API 给小程序前端用
  yongbuyanqi
      7
  yongbuyanqi  
     2020-12-09 10:29:57 +08:00
  可以把跳转 转换成口令吗
  sgxiang
      8
  sgxiang  
  OP
     2020-12-09 12:00:03 +08:00 via iPhone
  @yongbuyanqi 口令不行 会违规
  sgxiang
      9
  sgxiang  
  OP
     2020-12-09 12:00:25 +08:00 via iPhone
  @yongbuyanqi 不过你可以试一下 看看能不能审核通过
  yongbuyanqi
      10
  yongbuyanqi  
     2020-12-10 11:46:19 +08:00
  就是在代码里面怎么转换成口令呢
  yongbuyanqi
      11
  yongbuyanqi  
     2020-12-10 11:46:27 +08:00
  好的谢谢您
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1742 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 17:03 · PVG 01:03 · LAX 09:03 · JFK 12:03
  ♥ Do have faith in what you're doing.