V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Distributions
Ubuntu
Fedora
CentOS
中文资源站
网易开源镜像站
huangmingyou
V2EX  ›  Linux

windows 11 wsl2 cannot open display?

 •  
 •   huangmingyou · 49 天前 · 1760 次点击
  这是一个创建于 49 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  已经 export DISPLAY=$(grep names /etc/resolve.conf|awk '{print $2}'):0

  windows 11 默认会开 X11 server 服务吗?
  2 条回复    2021-10-14 13:59:01 +08:00
  huangmingyou
      1
  huangmingyou  
  OP
     49 天前
  安装 wslg 解决了,也不需要设置 DISPLAY
  leeyuzhe
      2
  leeyuzhe  
     49 天前
  @huangmingyou 有时候怎么都搞不好的话,可以试试 wsl --shutdown 重启一下,我经常无论如何都打不开 x11,强制重启就好了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2376 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 15:24 · PVG 23:24 · LAX 07:24 · JFK 10:24
  ♥ Do have faith in what you're doing.