V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
amrnxcdt
V2EX  ›  二手交易

我也来一团 4G CAT1 短信转发模块

 •  1
   
 •   amrnxcdt · 2022-10-26 16:49:36 +08:00 · 693 次点击
  这是一个创建于 402 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2022-10-26 17:45:26 +08:00
  已满,请找其他车
  第 2 条附言  ·  2022-10-28 12:04:19 +08:00
  帮朋友发一个,如果还有需要的请看 7L
  8 条回复    2022-10-28 16:49:13 +08:00
  amrnxcdt
      1
  amrnxcdt  
  OP
     2022-10-26 17:01:35 +08:00
  已有 4 人,还有 6 个位置
  amrnxcdt
      2
  amrnxcdt  
  OP
     2022-10-26 17:06:27 +08:00
  已有 6 人,还有 4 个位置
  amrnxcdt
      3
  amrnxcdt  
  OP
     2022-10-26 17:14:24 +08:00
  还有 3 个位置
  amrnxcdt
      4
  amrnxcdt  
  OP
     2022-10-26 17:22:52 +08:00
  还有两个位置,如果人满我会附言的
  zf144114
      5
  zf144114  
     2022-10-26 18:00:29 +08:00
  借楼发个车,有需要可以上车
  amrnxcdt
      7
  amrnxcdt  
  OP
     2022-10-28 12:03:44 +08:00
  帮朋友发一车,如果还需要的用这个:
  ![]( https://imgs.wiki/imgs/2022/10/28/b11bc1ea81deb8a5.jpg)

  或者直连:
  https://dpv.xet.tech/s/3tADm
  amrnxcdt
      8
  amrnxcdt  
  OP
     2022-10-28 16:49:13 +08:00
  @amrnxcdt #7 还差三人满
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2564 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 13:17 · PVG 21:17 · LAX 05:17 · JFK 08:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.