V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
weidaizi
V2EX  ›  程序员

造轮子的快乐!一个极快的纯 C 异步日志库

 •  2
   
 •   weidaizi ·
  MuggleWei · 185 天前 · 3485 次点击
  这是一个创建于 185 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  项目地址: https://github.com/MuggleWei/haclog

  十一放假之前,看了一下 Nanolog 的论文,感觉思路非常赞,可惜 Nanolog 并不跨平台,而且为了性能和吞吐量,其日志输出并不直接可读。既然已经有了大体思路,接下来当然是自己撸一个啦!而且因为我也比较多 C 的库需要使用,所以就撸一个纯 C 的版本~
  长假当中就断断续续写了一些,这几天在家的时间没事也写几段,今天大致到了较为满意的程度. 下面是在 Mac M1 2021 和 ThinkPad X1C 2019 上的 benchmark 结果 (测试程序可以直接在工程目录中找到: haclog gbenchmark),欢迎各位老板们使用和提意见

  Mac M1 2021

  Run on (8 X 24 MHz CPU s)
  CPU Caches:
   L1 Data 64 KiB
   L1 Instruction 128 KiB
   L2 Unified 4096 KiB (x8)
  Load Average: 8.88, 4.53, 2.84
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Benchmark                                 Time       CPU  Iterations
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ConstIterFixture/run/min_time:3.000/threads:1             66.3 ns     66.2 ns   60803739
  ConstIterFixture/run/min_time:3.000/threads:2             34.0 ns     67.8 ns   58196532
  ConstIterFixture/run/min_time:3.000/threads:4             24.7 ns     96.0 ns   46114032
  ConstIterFixture/run/min_time:3.000/threads:7             30.0 ns     146 ns   25301248
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1        120 ns     120 ns     6000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1        74.8 ns     74.8 ns     6000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1        65.9 ns     66.0 ns     6000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1        87.8 ns     87.8 ns     6000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1        79.8 ns     80.0 ns     6000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1_mean     85.7 ns     85.7 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1_median    79.8 ns     80.0 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1_stddev    20.8 ns     20.7 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1_cv      24.29 %     24.19 %       5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:4        25.6 ns     102 ns    24000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:4        23.0 ns     91.8 ns    24000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:4        28.5 ns     114 ns    24000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:4        27.8 ns     111 ns    24000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:4        28.6 ns     114 ns    24000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:4_mean     26.7 ns     107 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:4_median    27.8 ns     111 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:4_stddev    2.42 ns     9.71 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:4_cv      9.05 %     9.09 %       5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:8        16.7 ns     132 ns    48000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:8        17.5 ns     130 ns    48000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:8        17.5 ns     135 ns    48000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:8        16.8 ns     134 ns    48000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:8        16.9 ns     133 ns    48000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:8_mean     17.1 ns     133 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:8_median    16.9 ns     133 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:8_stddev    0.396 ns     1.64 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:8_cv      2.32 %     1.24 %       5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:16       7.82 ns     125 ns    96000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:16       8.64 ns     136 ns    96000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:16       13.2 ns     204 ns    96000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:16       7.25 ns     114 ns    96000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:16       11.0 ns     169 ns    96000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:16_mean     9.57 ns     149 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:16_median    8.64 ns     136 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:16_stddev    2.47 ns     36.7 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:16_cv     25.83 %     24.56 %       5
  

  Thinkpad X1C 2019

  Run on (12 X 1780.93 MHz CPU s)
  CPU Caches:
   L1 Data 32 KiB (x6)
   L1 Instruction 32 KiB (x6)
   L2 Unified 256 KiB (x6)
   L3 Unified 12288 KiB (x1)
  Load Average: 0.09, 0.03, 0.08
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Benchmark                                 Time       CPU  Iterations
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ConstIterFixture/run/min_time:3.000/threads:1             63.8 ns     63.7 ns   65480842
  ConstIterFixture/run/min_time:3.000/threads:2             35.3 ns     70.6 ns   57795198
  ConstIterFixture/run/min_time:3.000/threads:6             28.4 ns     170 ns   19480434
  ConstIterFixture/run/min_time:3.000/threads:11             2491 ns    27350 ns    370425
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1        144 ns     144 ns     6000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1        145 ns     144 ns     6000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1        144 ns     144 ns     6000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1        137 ns     136 ns     6000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1        128 ns     128 ns     6000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1_mean      140 ns     139 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1_median     144 ns     144 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1_stddev    7.14 ns     7.04 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:1_cv      5.11 %     5.06 %       5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:6        40.1 ns     241 ns    36000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:6        38.5 ns     231 ns    36000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:6        41.1 ns     246 ns    36000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:6        39.6 ns     238 ns    36000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:6        38.1 ns     228 ns    36000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:6_mean     39.5 ns     237 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:6_median    39.6 ns     238 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:6_stddev    1.20 ns     7.48 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:6_cv      3.03 %     3.16 %       5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:12       37.3 ns     446 ns    72000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:12       36.2 ns     434 ns    72000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:12       35.5 ns     426 ns    72000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:12       34.7 ns     416 ns    72000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:12       37.6 ns     450 ns    72000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:12_mean     36.3 ns     434 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:12_median    36.2 ns     434 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:12_stddev    1.21 ns     13.8 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:12_cv      3.34 %     3.19 %       5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:24       12.8 ns     307 ns    144000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:24       11.9 ns     286 ns    144000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:24       11.6 ns     277 ns    144000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:24       13.6 ns     326 ns    144000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:24       12.5 ns     300 ns    144000
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:24_mean     12.5 ns     299 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:24_median    12.5 ns     300 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:24_stddev   0.783 ns     18.8 ns      5
  ConstIterFixture/run/iterations:6000/repeats:5/threads:24_cv      6.27 %     6.28 %       5
  
  29 条回复    2023-10-17 10:59:58 +08:00
  Geekgogo
      1
  Geekgogo  
     185 天前
  大佬
  JL1990
      2
  JL1990  
     185 天前
  强👍
  duandashen
      3
  duandashen  
     185 天前
  不得不服
  huangzongzhuan
      4
  huangzongzhuan  
     185 天前
  这可能就是热爱吧,羡慕
  hankai17
      5
  hankai17  
     185 天前
  看起来跟 我之前维护的很像 核心是多队列环形缓冲区
  heelerdeer
      6
  heelerdeer  
     185 天前
  NB
  cmhonker
      7
  cmhonker  
     185 天前
  C 语言太蛋疼了,目前还在用 C 的只剩下信仰了吧。
  pengtdyd
      8
  pengtdyd  
     185 天前
  c 还是牛皮啊,搞 java ,搞 js ,搞 dart ,最后我还是被迫要搞 c ,底层不懂永远好像是少条腿走路。。。。。。
  zhs227
      9
  zhs227  
     185 天前
  滚动日志支持打成压缩包吗
  zooo
      10
  zooo  
     185 天前   ❤️ 1
  纯 C 。。

  我宁愿用 C++,都不想用 C
  hitmanx
      11
  hitmanx  
     185 天前
  有一点小建议是,可能很多人都像我一样,对你这个挺感兴趣。但是既没看过这个论文,不知道创新在哪里;也不知道你这个 benchmark 究竟每一项测的是什么,甚至这个 benchmark 是你自己创造的而不是广为人知的。

  如果你这个卖点就是 performance ,可能和别的产品进行相对比较会比列上几十上百个绝对值更好一些……
  zooo
      12
  zooo  
     185 天前
  给大佬点赞,能做出来已经很🐂


  我以为原版非 C++/C ,还想着用 C++去实现呢,结果原版是 C++实现的。
  weidaizi
      13
  weidaizi  
  OP
     185 天前
  @huangzongzhuan 谢谢夸奖!纯粹是兴趣,乐在其中,祝你也能对技术保持长久好奇心!
  weidaizi
      14
  weidaizi  
  OP
     185 天前
  @zhs227 这个的确可以加一下,但是考虑到保持日志库本身的简单,不对外部的有依赖;所以得想一下如何实现
  * 自己实现
  * 或是从允许商用的 LICENSE 开源压缩库里扒代码
  * 或是以 extra 的形式增加一个依赖外部 gzip 的 handler
  十分感谢提醒!!!
  weidaizi
      15
  weidaizi  
  OP
     185 天前
  @zhs227 之后我加好了,一定来回复您! (*^_^*)
  weidaizi
      16
  weidaizi  
  OP
     185 天前   ❤️ 1
  @hitmanx 感谢提醒!的确是一个好建议!我之后会另外开一个库,可以用同一个 benchmark 的参数,来测多个不同的库,届时来回复您~

  另外,项目中的 benchmark 确实我没在 README 中解释很详细,这个我的锅
  其实就是使用 google benchmark 在测两部分场景
  1. 设定最小的测试时间(google benchmark 中的 MinTime),这时间中尽可能的压力测试写日志,看看当缓冲区高度紧张的情况下,日志前端写入效率如何。这个场景下测试了当线程数为 1/2/${CPU 数量的一半}/${CPU 数量 - 1} 的情况
  2. 设定迭代和重复次数(google benchmark 中的 Iterations + Repetitions),看看当缓冲区没被打满的情况下,能跑多快。这个场景下测试了当线程数为 1/${CPU 数量的一半}/${CPU 数量}/${2 倍 CPU 数量} 的情况
  enchilada2020
      17
  enchilada2020  
     185 天前 via Android
  好顶赞
  weidaizi
      18
  weidaizi  
  OP
     185 天前
  @zooo 啊哈,是的呢,如果感兴趣可以看看我这边的源码,或者也可以看看 Nanolog 那边的源码,虽然思路相同,但是实现是完全不一样的,不过都藏了很多有趣的东西呢!
  就比如一个很简单的问题:为什么 haclog 和 Nanolog 都要限定 format 字符串为字符串常量呢? 感兴趣可以去代码里探索一下呀,哈哈哈哈哈
  weidaizi
      19
  weidaizi  
  OP
     185 天前
  @zooo 啊~ 刚刚打漏了~ 谢谢你的夸奖!(*^_^*)
  xmtpw
      20
  xmtpw  
     184 天前
  厉害了,大佬
  icyalala
      21
  icyalala  
     184 天前
  我也喜欢 C 。
  对于性能对比,建议画个直方图 📊 在 Readme 里,这对于宣传性能来说真的很重要。
  weidaizi
      22
  weidaizi  
  OP
     184 天前
  @icyalala 👍 感谢提醒!上面也有位朋友提到了可以横向对比一下,我之后准备另外开一个库,跑 C/C++ 的不同日志库的 benchmark 看看,这样也可以发现还有什么库是特别快的
  bashbot
      23
  bashbot  
     184 天前
  挺好的轮子,之前也手撸过一个。
  想问下 多队列环形缓冲区 能否保证多线程下日志的时间序?

  之前为了保证时间序,写了一个可扩充的多生产单消费环形缓冲区。
  但是在数据竞争上有点漏洞,导致多线程竞争时有偶发的丢日志,后来只能加锁搞定,性能下降了好多。
  另外,运行时基于标记和级别的日志过滤,都没人用吗,看到好多日志库都没这些功能。
  junmoxiao
      24
  junmoxiao  
     184 天前
  厉害呀大佬。可以加到 xmake-repo 的仓库里
  weidaizi
      25
  weidaizi  
  OP
     184 天前
  @bashbot 啊哈,只能保证同一线程的顺序,不能保证多线程的顺序;不过想了一下即使是单缓冲区,其实也是不能完全保证,除非是把加时间戳的代码段都包含在某个锁中,这个就太废了; 回到日志本身,因为带有时间戳,所以即使不同线程在日志文件中乱序,而且乱序也只是在一个消费者循环中,问题也不太大,得看使用场景权衡取舍吧
  weidaizi
      26
  weidaizi  
  OP
     184 天前
  @junmoxiao 谢谢!我平时不太用 xmake ,我之后去探索一下要如何加,哈~
  Masoud2023
      27
  Masoud2023  
     184 天前
  昨天没事的时候简单的扫了一眼这个论文

  我能不能简单的把这个理解为一个异步的带压缩的结构化 logger...
  weidaizi
      28
  weidaizi  
  OP
     184 天前
  @Masoud2023 是的,Nanolog 编译会生成一个 decompressor ,如果要以文本形式展示,得通过这程序解压一下日志~
  weidaizi
      29
  weidaizi  
  OP
     180 天前   ❤️ 1
  @hitmanx
  @icyalala
  感谢两位上周的建议,这几天我写了一个 C/C++ Benchmark 项目, 用于横向对比一些知名的或以低延时为目标的 C/C++ 日志库, 并图表化显示
  地址: https://github.com/MuggleWei/cc_log_benchmark
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3002 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 13:36 · PVG 21:36 · LAX 06:36 · JFK 09:36
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.